Ellda Home | Luxury Slapen & Wonen

Artikel 1 – Definities

1. Factuurdatum: de datum die vermeld staat op de factuur. Indien er geen factuurdatum is vermeld, geldt de dag waarop geleverd wordt als factuurdatum

2. Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met verkoper een koopovereenkomst aangaat en zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van haar plicht die is overeengekomen.

3. Levertijd: de tijd die wordt aangegeven door Luxury Slapen waarbinnen de een of meerdere producten geleverd worden bij de koper.

4. Luxury Slapen: de verkoper, gevestigd aan de Achthovenerweg 19, 2351AX te Leiderdorp, die een koopovereenkomst aangaat met de koper. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71420940.

5. Producten: de producten en de daarbij behorende diensten die Luxury Slapen aan de koper levert.

6. Schriftelijk: per e-mail, SMS of WhatsApp.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, offertes, facturen en andere verbintenissen die Luxury Slapen aangaat, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Andere voorwaarden dan de voorwaarden van Luxury Slapen worden door Luxury Slapen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, dan is de gesloten overeenkomst leidend. Indien deze niet voor een oplossing zorgt, dan zijn gemaakte schriftelijke afspraken leidend.

4. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of vernietigd is, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen gedaan door Luxury Slapen zijn vrijblijvend en zijn in ieder geval geldig zolang haar voorraad strekt.

2. Tenzij een andere termijn wordt vermeld, hebben de offertes en aanbiedingen van Luxury Slapen een geldigheidsduur van 14 dagen. De termijn vangt aan op de factuurdatum.

3. Gewichten, maten, afbeeldingen  en beschrijvingen die voorkomen in de aanbiedingen en offertes van Luxury Slapen dienen slechts als indicatie voor de te leveren producten en deze binden Luxury Slapen dan ook niet.

4. Het aanbod dat Luxury Slapen doet wordt ten alle tijden afgestemd op de wensen, voorkeuren en gegevens die de koper aandraagt. Luxury Slapen mag er hierbij van uit gaan dat de wensen, voorkeuren en gegevens juist zijn.

5. Indien blijkt dat de wensen, voorkeuren en/of gegevens onjuist zijn, dan is de offerte van Luxury Slapen niet bindend.

6. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen vallen vervoerswerkzaamheden, hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden niet onder de offerte die Luxury Slapen verstrekt.

7. Indien blijkt dat er (schrijf)fouten in de offerte staan, dan is Luxury Slapen niet gebonden aan de offerte.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Luxury Slapen de koper komt tot stand op het moment dat Luxury Slapen voor de koper de bestelbon invult en de koper akkoord gaat met de bestelbon door zijn handtekening te plaatsen op de bestelbon.

2. Luxury Slapen is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen van de koper. De aanbetalingssom is minimaal 30% van de hoofdsom.

3. Op het moment dat de prijs wijzigt na het sluiten van de overeenkomst, blijft de overeengekomen prijs tussen beide partijen in stand.

4. Indien blijkt dat er fouten staan in de overeenkomst, dan is Luxury Slapen niet gebonden aan de overeenkomst.

5. Indien Luxury Slapen afhankelijk is van gegevens van de koper en zij deze niet tijdig ontvangt waardoor de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, dan is zij gerechtigd om de overeenkomst op te schorten tot het moment dat zij de benodigde gegevens ontvangen heeft.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

1. Prijzen als genoemd in aanbiedingen, offertes, facturen en andere verbintenissen van Luxury Slapen zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW.

2. Voordat Luxury Slapen bij de koper het product aflevert, dient voor betaling te zijn zorggedragen door de koper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3. Andere betalingsvoorwaarden kunnen door partijen worden overeengekomen, maar deze zijn slechts geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien er andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zoals is genoemd in het voorgaande lid, dan wordt de factuur naar de koper toegezonden. Luxury Slapen start niet met het uitvoeren van de overeenkomst tot het moment dat de aanbetaling door Luxury Slapen is ontvangen.

5. De factuur dient te worden betaald binnen tien dagen na ondertekening van de factuur of opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

6. Indien de koper de factuur niet binnen de termijn van tien dagen voldoet, is deze automatisch in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

7. Indien de koper niet of niet volledig binnen de termijn van tien dagen betaalt, is zij een contractuele boete van 2% per maand verschuldigd aan Luxury Slapen.

8. Indien Luxury Slapen extra kosten moet maken om ervoor te zorgen dat de koper haar betalingsverplichting alsnog geheel of gedeeltelijk nakomt, worden deze (buiten)gerechtelijke (proces- en/of incasso)kosten geheel in rekening gebracht bij de koper.

9. Indien blijkt dat er sprake is van meerwerk, dan is Luxury Slapen gerechtigd om dit onderdeel van de overeenkomst te wijzigen en het meerwerk in rekening te brengen bij de koper.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1.Totdat alle vorderingen van Luxury Slapen op de koper volledig door de koper zijn betaald, blijven alle geleverde producten het eigendom van Luxury Slapen.

2. Tot het moment dat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, is de koper niet bevoegd om de geleverde producten van Luxury Slapen te verkopen, af te leveren, te vervreemden en/of te verhandelen. Tevens mogen de producten niet verpand worden en zijn derden niet gerechtigd om rechten te vestigen op de producten.

3. De producten van Luxury Slapen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen worden door de koper zorgvuldig en op een verantwoordelijke wijze bewaard.

4. De producten die onder eigendomsvoorbehoud bij de koper aanwezig zijn, kunnen door Luxury Slapen teruggenomen worden indien de koper de factuur niet op tijd in zijn geheel of gedeeltelijk voldoet.

Artikel 7 – Levertijd

1. Termijnen die Luxury Slapen en de koper overeenkomen zijn nimmer fatale termijnen.

2. Op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt, geeft Luxury Slapen een indicatie van de levertijd van de een of meerdere bestelde producten.

3. Indien door overmacht of een onvoorziene omstandigheid de termijn van levering overschreden dreigt te worden, dan doet Luxury Slapen hiervan zo snel mogelijk mededeling bij de koper. De koper gunt Luxury Slapen een nieuwe, redelijke levertijd om alsnog na te komen. De termijn duurt in ieder geval niet langer dan de termijn die is overeengekomen op de factuur.

4. Indien de nieuwe levertermijn door Luxury Slapen niet gehaald wordt, dan is de koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder dat tussenkomst van een rechter daartoe vereist is.

Artikel 8 – Feitelijke levering en overgang van het risico:

1. De vermelde levertijd op de koopovereenkomst is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Deze geldende omstandigheden zijn afhankelijk van de prestaties en de verstrekte gegevens van derden aan verkoper en wordt derhalve beschouwd als een vaste levertijd tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. Verkoper spant zich in om het gekochte product binnen de vermoedelijke levertijd aan de koper te leveren. Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden, wordt aan de verkoper door koper een nadere termijn gegund, gelijk aan de vermoedelijke levertijd, zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst. Na het verstrijken van voornoemde nadere termijn is koper gerechtigd de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

2. Afname van het product dient door koper te geschieden binnen 24 uur na feitelijke kennisgeving door verkoper, dat het product klaar staat voor afname, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgesteld op de koopovereenkomst.

3. Indien de verkoper de koper schriftelijk heeft aangemaand om het gekochte product op te halen en de koper na 3 maal 24 uur nadien, om welke reden dan ook, nalaat zich in het bezit te stellen van het gekochte product, verkeert de koper in verzuim, tenzij er sprake is van overmacht. Alsdan is koper aan verkoper een opslagvergoeding verschuldigd naar redelijkheid en billijkheid.

4. Gaat koper na verloop van een termijn van één maand nog niet over tot afname van het product, dan is de verkoper, tenzij er sprake is van overmacht, gerechtigd vrijelijk over het product te beschikken en de koopovereenkomst te ontbinden. Alsdan is koper aan verkoper, behoudens tegenbewijs, terstond een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest;

5. Nadat de ontvangstbevestiging/factuur is ondertekend, vindt direct de feitelijke levering aan de koper plaats. Onder feitelijke levering dient te worden verstaan de inbezitstelling van de koper van het product.

6. Het product is voor risico van de koper vanaf het moment van de feitelijke levering door verkoper. Na de feitelijke levering draagt de koper het risico van diefstal, tenietgaan of beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de koper heeft conform BW.

7. Koper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke gebreken of beschadigingen. Na afname van het product, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid meer voor eventuele schade voortvloeiend uit diefstal, door verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens laden vervoeren of lossen van het afgenomen product door koper, onverminderd de rechten conform BW.;

8. De verkoper draagt nimmer zorg voor het vervoer van het verkochte product naar het adres van koper. Eventuele vervoerskosten zijn derhalve niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de koper. Verkoper draagt geen zorg voor vervoer. Desgewenst verwijst verkoper koper naar een transportbedrijf dat voor vervoer van het door verkoper verkocht product kan zorgdragen. Indien koper het product door een transportbedrijf wenst te doen vervoeren, sluit koper met transportbedrijf een daartoe strekkende overeenkomst waarbij een transportbedrijf de kosten van het vervoer opgeeft. Het transport als zijnde de overeenkomst tussen koper en het transportbedrijf valt buiten verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van verkoper.

9. Verkoper adviseert koper tijdens het uitpakken van het door koper gekochte product geen scherpe voorwerpen te gebruiken, zoals messen of scharen, dit om schade aan het door koper gekochte product te voorkomen.

Artikel 9 – Overmacht en aansprakelijkheid

1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte- en arbeidsverlof, transport- en vervoersbelemmeringen, belastingverhogingen of andere verhogingen die voortvloeien vanuit de overheid, leveranciersproblemen, natuurrampen, brand- en stormschade en andere onvoorziene omstandigheden. 

2. Op het moment dat er sprake is van overmacht, dan meldt Luxury Slapen dit zo snel mogelijk aan de koper.

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet die Luxury Slapen niet kan worden aangerekend, dan is Luxury Slapen niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit de overmacht voortvloeit.

4. Indien de overmacht langer voortduurt dan drie maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

5. Luxury Slapen is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst en gevolgschade.

6. Indien de koper een consument is, dan vervalt de aansprakelijkheid jegens Luxury Slapen binnen de termijn van een jaar.

7. De uit te keren schade is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag of het bedrag dat door de verzekeraar van Luxury Slapen wordt uitgekeerd.

Artikel 10 – Annulering

1. Bij een annulering maakt de koper schriftelijk aan Luxury Slapen duidelijk dat zij haar verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet meer zal nakomen.

2. Schade die Luxury Slapen bij een annulering oploopt, brengt zij in rekening bij de koper. Bij annulering is de koper een schadevergoeding van 40% over de hoofdsom verschuldigd aan Luxury Slapen.

3. Het schadepercentage, zoals genoemd in het voorgaande lid, staat vast tenzij de koper kan aantonen dat de ontstane schade groter of kleiner is dan het percentage.

4. Indien Luxury Slapen genoodzaakt is om de verplichtingen uit de overeenkomst te annuleren, biedt zij de koper aan om een alternatief product uit de collectie te verkrijgen. Het product heeft een maximale meerwaarde van 10% en over dit product wordt door Luxury Slapen geen meerprijs gerekend.

Artikel 11 – Reclame

1. Reclames worden door Luxury Slapen in behandeling genomen indien zij schriftelijk en binnen één dag na levering bij Luxury Slapen zijn ingediend.

2. De koper gunt Luxury Slapen een redelijke termijn van 15 dagen om de klacht af te handelen.

3. Luxury Slapen krijgt van de koper de gelegenheid om het product naar aanleiding van de klachten te onderzoeken, te herstellen of op redelijke wijze te vervangen.

4. Reclamering door de koper zorgt er nimmer voor dat haar (betalings)verplichtingen worden opgeschort.

Artikel 12 – Garanties

1. Aan de koper wordt door Luxury Slapen op geleverde goederen een garantietermijn van twee jaar beschikbaar gesteld.

2. In het eerste jaar komen alle onderzoeks- en reparatietijdkosten, excl. lever- en voorrijkosten indien er sprake is van een gegronde klacht en er conform artikel 10 op juiste wijze is gereclameerd.

3. In het tweede en laatste jaar van de garantietermijn komen de kosten, zoals genoemd in het voorgaande lid, voor een derde voor de rekening van Luxury Slapen.

4. De garantieregeling van deze bepaling is niet van toepassing op afgeprijsde showmodellen.

5. Schade ontstaan door onzorgvuldige hantering, wijzigingen aan het product, reparaties en/of herstelwerkzaamheden aan het product die niet zijn uitgevoerd door Luxury Slapen, vallen niet onder de garantiebepaling van dit artikel.

6. Wat valt niet onder de garantie?
1. Producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring/vlekken, pilling en plooivorming in stof of leder. Pilling wordt veroorzaakt door het vochtgehalte in huis, het gebruik van bijvoorbeeld fleecedekens en het verkeerd gebruik van stofzuigers bij het schoonmaken van het meubel.
2. Gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak
3. Schade door verkeerd of onzorgvuldig gebruik of montage
4. Schade die is ontstaan door transport of het onzorgvuldig openen van de verpakking
5. Uitzonderlijk gebruik buiten de woning, wanneer het product bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden gebruikt wordt
6. Moedwillige vernieling, aanwending voor andere doeleinden, overbelasting of schade door ongevallenschade en vervuiling door huisdieren, warmtebronnen, weersgesteldheid, vocht.
7. Vervuiling door bijv. lichaamszweet, lichaams-of haarverzorgingsmiddelen, jeans of scherpe voorwerpen aan bijvoorbeeld kleding zoals een gesp, knopen of een rits.
8. Als het materiaal is gaan opzwellen door het langdurig blootstellen aan vocht of condens
9. Verkleuring door inhoudsstoffen van geneesmiddelen (toxische reactie) en alle wijzigingen door zuur-, oplosmiddel-of alcohol bevattende middelen
10. Als het product onjuist wordt schoongemaakt, bijgewerkt of gerepareerd wordt
11. Inzakkingen en verzakkingen bij matrassen, aangezien dit gebruiksafhankelijk is en te maken heeft met de belasting van het matras.

Artikel 13 – Slotbepalingen

1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien er sprake is van een verschil, dan stuurt Luxury Slapen altijd aan op het zoeken van een geschikte oplossing tussen partijen onderling.

3. Mocht blijken dat er tussen partijen geen regeling in der minne mogelijk is of partijen komen niet tot een oplossing, dan buigt de daartoe bevoegde rechter zich over het geschil.

4. Luxury Slapen is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij doet hiervan mededeling aan de koper.

5. Indien de voorwaarden gewijzigd worden, dan gelden de voorwaarden waaronder de overeenkomst gesloten is..

0
    Uw winkelmandje 0 item(s)
    Uw winkelwagen is leeg.